Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o:

 1. Dietetyku – rozumie się przez to dietetyka klinicznego, psychodietetyka Marię Trytek NIP 8542444045;
 2. Serwisie – rozumie się przez to serwis internetowy dietetyka (sklep), prowadzony pod adresem internetowym www.dietetykmaria.pl;
 3. Kliencie – rozumie się przez to konsumenta będącego osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (ukończony 18 rok życia);
 4. Konsultacji dietetycznej – usługa umożliwiająca Klientowi uzyskanie od dietetyka porady dietetycznej. Usługi świadczone są stacjonarnie w poradni oraz on-line poprzez środki umożliwiające komunikację na odległość.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług przez Maria Trytek Dietetyka ul. Gryfa 8/1 73-110 Stargard NIP 8542444045 drogą elektroniczną przez Dietetyka w ramach Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.dietetykmaria.pl. Niniejszy Regulamin ma także odpowiednie zastosowanie w przypadku nabywania usług określonych w § 4 ust. 1.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego Serwisu szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
 4. Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: mariapluc@gmail.com wszelkie treści i działania, które w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz ujawnione nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu.

§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług świadczonych przez Dietetyka, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  
a) posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,

  b) posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony internetowej,
  
c) aktywne konto poczty e-mail.
 2. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:

  a) w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail,
  
b) w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.
 3. Zakres usług świadczonych przez Dietetyka nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Dietetykiem a Klientem.
 5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie Serwisu.

§ 4 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Dietetyk zapewnia możliwość zawarcia umowy o następujące usługi:
  a) Konsultacja dietetyczna pierwsza i kontrolna (stacjonarna i on-line);
  b) Edukacja żywieniowa;
  c) Gotowe jadłospisy 7 i 14-dniowe;
  d) Spersonalizowane jadłospisy 7 i 14-dniowe;
  e) Pakiety usług dietetycznych;
  f) E-booki, materiały edukacyjne.
 2. Każdy Klient może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. Usługa wysyłanie Newslettera świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newsslettera, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy mariapluc@gmail.com.
 3. Nabycie usługi przez klienta następuje poprzez zamówienie i uiszczenie ceny. Powyższe prowadzi do zawarcia umowy z Dietetykiem.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Dietetyk podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

§ 5 Konsultacja dietetyczna stacjonarna

 1. Dietetyk prowadzi usługi stacjonarne w poradni, po uprzednim zamówieniu wizyty przez Klienta w Serwisie.
 2. Konsultację stacjonarną należy umówić poprzez wybranie na stronie Serwisu terminu, pobranie dzienniczka żywieniowego, a także listy sugerowanych badań.
 3. Pierwsza wizyta konsultacyjna obejmuje:

  a) szczegółowy wywiad medyczno-żywieniowy i prowadzonego stylu życia;

  b) analizę składu ciała (dotyczy usługi stacjonarnej);

  c) identyfikacja błędów żywieniowych;

  d) ustalenie celów i metod działania.
 4. W uzasadnionej potrzebie Dietetyk prześle za pośrednictwem poczty elektronicznej maila z podsumowaniem wizyty i zaleceniami.
 5. Klient zobowiązany jest stawić się punktualnie na umówioną wcześniej wizytę.
 6. W przypadku spóźnienia się na umówioną wizytę jej czas zostanie skrócony proporcjonalnie do spóźnienia klienta.
 7. Klient może odwołać wcześniej umówioną wizytę, jednak nie później niż 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 8. Jeżeli Klient nie prześle Dietetykowi dzienniczka żywieniowego na 3 dni przed planowanym terminem konsultacji Dietetyk wyznacza nowy termin wizyty.
 9. Jeżeli Klient nie stawi się na umówioną wizytę dwa razy z rzędu termin zostanie anulowany bez zwrotu kosztów.
 10. Płatność za Konsultacje stacjonarną dokonywana jest w formie przedpłaty zgodnie z cennikiem.

§ 6 Konsultacja dietetyczna on-line

 1. Dietetyk prowadzi usługi on-line za pośrednictwem WhatsApp, Zoom lub innego komunikatora. Wybór komunikatora następuje poprzez jego wskazanie w wiadomości e-mail.
 2. Klient zobowiązany jest do przesłania na adres e-mail wskazany przed Dietetyka potwierdzenia przelewu, jednak nie później niż 3 dni przed planowaną konsultacją.
 3. W wyznaczonym terminie Dietetyk i Klient łączą się on-line za pośrednictwem programów umożliwiający kontakt wizyjny i dźwiękowy na odległość.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za problemy techniczne występujące po jego stronie, które mogą mieć wpływ na skrócenie czasu konsultacji.
 5. Klient może odwołać wcześniej umówioną konsultację, jednak nie później niż 3 dni przed planowaną usługą on-line.

§ 7 Produkty cyfrowe

 1. W ramach Serwisu Klient ma możliwość wybrania produktów wskazanych w §4 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 2. Produkty cyfrowe dostarczane w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania płatności za zamówienie na adres e-mail wskazany przez Klienta, z którego Klient będzie miał możliwość jego pobrania.
 3. W celu pobrania produktu należy ….
 4. Zaleca się niezwłoczne zapisywanie produktów cyfrowych na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Dietetyk nie świadczy usługi przechowywania zakupionych produktów cyfrowych, a Klient ponosi ryzyko niezapisania ich na odrębnym nośniku.

§ 8 Warunki nabywania usług

 1. Informacje dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Klient powinien wybrać usługę oraz dokonać zapłaty ceny.
 3. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierające podatek VAT) w złotym polskim.
 4. Honorowane są następujące metody płatności:
  – Przelewy24.
 5. Klient powinien dokonać płatności w dniu złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności ww. terminie Dietetyk skontaktuje się z Klientem celem wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia.
 6. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od rodzaju zamówionej usługi. Wszelkie informacje dot. zamówienia zostaną przekazane Klientowi po opłaceniu w odrębnej wiadomości e-mail.

§ 9 Prawo do korzystania z treści

 1. Materiał udostępniany przez Dietetyka, w tym indywidualnie sporządzone plany żywieniowe, wygląd oraz treści materiałów opracowanych przez Dietetyka stanowią jego własność i są objęte ochroną wynikającą z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Klient może korzystać z materiałów udostępnionych w ramach Usługi wyłącznie na użytek własny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  
a) rozpowszechniania produktów cyfrowych lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;
  
b) zwielokrotniania produktów cyfrowych w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z produktów cyfrowych, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.
 4. Udostępnianie produktów cyfrowych przez Klienta osobom trzecim w jakiejkolwiek formie – zdigitalizowanej, czy papierowej – poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa jest niedozwolone, a wszelkie przypadki udostępnienia produktów cyfrowych bez wyraźnej zgody Dietetyka będą zgłaszane stosownym organom.

§ 10 Odpowiedzialność za wady

 1. Dietetyk ma obowiązek dostarczyć Klientowi treść cyfrową wolną od wad.
 2. Dietetyk jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli klient stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Dietetyka, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Dietetyk ustosunkuje się do składanej przez klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 5. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez Klienta niepełnych bądź błędnych informacji o stanie zdrowia, zatajenia istotnych faktów bądź nieprzedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów, a także wyników badań czy też niestosowanie się do zaleceń Dietetyka.
 6. Konsultacja dietetyczna nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia w rozumieniu Ustawy o Zawadzie Lekarza. Konsultacja dietetyczna nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Konsultacja dietetyczna ma charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia.
 7. Konsultacja dietetyczna nie zastępuje bezpośredniej wizyty u lekarza. Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwskazań do stosowania zaleceń dietetyka, na którymkolwiek z etapów należy zasięgnąć opinii lekarza. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przez zastosowaniem jakiegokolwiek programu dietetycznego, zasięgnąć porady lekarza. Dieta i suplementacja mają na celu ukierunkowanie na cel procesu leczniczego czy też zdrowego trybu życia, nie mogą zastąpić klientowi konsultacji u lekarza specjalisty czy leków.

§ 11 Prawa i obowiązki Klienta dot. konsultacji

 1. sporządzenia wywiadu żywieniowo-medycznego, który jest niezbędny do ułożenia przez Dietetyka prawidłowego planu żywieniowego.
 2. Klient jest zobowiązany do poinformowania Dietetyka o występujących przeciwskazaniach do wykonania usługi badania masy składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej (się. ciąża, epilepsja, rozrusznik serca). Jednocześnie Klient oświadcza, że ww. przeciwskazania nie występują.
 3. Klient przed wizytą zobowiązany jest do przygotowania się̨ do konsultacji, a w szczególności:
  a) wykonania pomiarów masy i obwodów ciała zgodnie z instrukcją Dietetyka (dotyczy usługi on-line);
  b) przygotowania aktualnych wyników badań, jeżeli takowe posiada.
 4. Klient w trakcie korzystania z usługi dietetycznej zobowiązany jest podawać Dietetykowi wyłącznie prawdziwe dane oraz każdorazowo poinformować Dietetyka o ich zmianach.
 5. Klient nie będzie samodzielnie wprowadzać żadnych zmian w ułożonych przez Dietetyka planach żywieniowych.
 6. W przypadku udzielenia przez Klienta niepełnej lub nieprawdziwej informacji dotyczącej jego stanu zdrowia a także nie poinformowania o zmianie stanu zdrowia, Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Klienta ułożonej diety
 7. Klient ma obowiązek poinformować o wszelkich problemach zdrowotnych pojawiających się̨ w trakcie stosowania się̨ do zaleceń.
 8. W razie uzasadnionej potrzeby Klient skontaktuje się̨ z Dietetykiem za pośrednictwem wskazanego przed Dietetyka adresu e-mai.

§ 12 Prawa i obowiązki dietetyka dot. konsultacji

 1. Po konsultacji Klient otrzyma plan żywieniowy w ustalonym terminie, jednak nie później niż 10 dni roboczych po wizycie.
 2. W razie uzasadnionej potrzeby Dietetyk będzie kontaktował się z Klientem za pośrednictwem e-mail albo telefonicznie.
 3. Po zapoznaniu się z planem żywieniowym klient ma możliwość zgłoszenia modyfikacji w terminie 3 dni od jego otrzymania.
 4. W przypadku, gdy któryś przepis z planu żywieniowego nie będzie smakował lub będzie trudność z jego przygotowaniem, należy zgłosić ten fakt Dietetykowi w jednej wiadomości.
 5. Istnieje możliwość wymiany 2 przepisów posiłków.
 6. Każda zmiana posiłków ponad liczbę wskazaną w ust. 5 będzie dodatkowo płatna 20 zł za każdy posiłek.
 7. Wszystkie nieodpłatne zmiany w planach żywieniowych zostaną wykonane w terminie 10 dni roboczych od otrzymania przez Dietetyka informacji.
 8. Dietetyk nie odpowiada na wiadomości w niedziele i święta oraz poza godzinami pracy. Powyższe nie ma zastosowania w sytuacjach szczególnie. uzasadnionych.
 9. Dietetyk ma prawo do odstąpienia od zawartej z klientem umowy, jeżeli klient nie stosuje się do jego zaleceń, działa na swoją szkodę oraz gdy brak jest kontaktu z klientem przez okres dłuższy niż 4 tygodnie. O odstąpieniu Dietetyk poinformuje klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 13 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 14 RODO

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług dietetycznych jest Dietetyk.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na przesyłaniu Klientowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniu (newsletter);
 3. Klient w przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych może kontaktować się drogą pocztową lub za pośrednictwem e-mail, na adresy wskazane w ust. 1 powyżej.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie następujących przepisów:
  a) przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, tj. do wykonania umowy świadczenia Usług dietetycznych lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem takiej umowy,
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c RODO, tj. prowadzenie dokumentacji księgowej, fakturowanie, wprowadzanie danych do analizatora składu ciała i kalkulatora dietetycznego
  c) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią zgodnie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, a w szczególności do składania przez Klienta reklamacji lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
  d) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO, w przypadku wyrażenia zgody przez klienta na otrzymywanie newslettera.
 5. W przypadku, gdy do realizacji umowy świadczenia Usług dietetycznych, dane osobowe będą przetwarzane przez inny podmiot, Dietetyk zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych osobowy z takim podmiotem, zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być również organy władzy uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 7. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a także przez okres po zakończeniu umowy w celach:
  a) wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  b) składaniem reklamacji oraz dochodzeniem roszczeń w związku z wykonaniem umowy przez okres zgodny z przepisami o terminach przedawnienia roszczeń,
  c) w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO do momentu zakończenia realizacji usługi lub cofnięcia zgody przez klienta.
 8. Klient w każdym czasie ma prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a RODO- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednak niepodanie niezbędnych danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług dietetycznych.
 10. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.06.2023 roku.
 2. Dietetyk zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu obowiązuje Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Dietetyk zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmian cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków zawartych przed dokonaniem zmiany.
 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Dietetyka.